Camino Arbolantxa 57, 48004 Bilbao (Bizkaia)
Tel: +34 944 124 992 / Fax: 944 598 035

Gazte ON

Oraindik ez duzu Gazte On programaren berri?

Enplegurako departamentuak, gizarteratzekoak eta berdintasun sailak batera sortutako programazio mistoa dugu Gazte On. Hauek, Gizarteratzeko Zuzendaritza Nagusiko gazteak zaintzeko estrategiaren erabiltzaileak dira; Lanbiden (Euskal Enplegu Zerbitzuan) izena emanda dute eta Bizkaiko lurralde historikoan erroldaturik daude.

Lan munduan 18 eta 23 urte bitarteko gazteen txertaketa bilatzen duen programa

2021.urtea industria mantentze ibilbidearekin hasi da. Metodologi hau ohikoa dugu Otxarkoagan; banakako elkarrizketetan oinarritutako lehen diagnostikoa egin ostean eta ikaslegoaren jarraipen estua landu ondoren, banakako eta taldeko helburu sorta bat garatzen da beraien beharrizanei modu egokiz erantzun nahiean eta berauek behar bezala asetzeko.

Programaren helburua, gutxienez, ikasleen %25ak enplegu batera sarrera izatea da. Helburu hau, zein osotasunean beteko denaren iritzia dagoen, hiru ekintza talderen bidez lortuko da:

  • Ekintza Lagungarriak, laneratzea eta orientazio integrala. Honekin, parte hartzen duten gazteen diagnostiko indibidializatua prestatzea bilatzen da. Aukeratutako arlo profesionalean lanerako trebakuntzak eta gaitasunak barneratzeko prestakuntza ekintzak burutuko dira eta norberaren ezagupenerako tresnak abiaraziko dira; horrez gain, lanbide profila lan merkatuko joeretara eta eskaeretara egokitzea eta berau ezagutzea ere bermatuko da.
  • Kapazitazio eta konpetentzia teknikoetara bideratutako ekintzak: konpetentzia linguistikoak, matematikoak, digitalak eta enplegagarritasunarekiko (trebetasun pertsonalak, relazionalak eta antolotzaileez gain) gaitasunak landuko dira, beti ere gizon eta emakumeen arteko berdintasun ikuspuntua azpimarratuz.
  • Esperientzia pertsonala eskuratzeko ekintzak. Hau da, jasotako ikaskuntza teknikoarekin lotura zuzena duen lantoki batean 3 eta 6 hilabete bitarteko prestakuntza praktikoa garatuz.

Prozesua, azken ebaluazio batekin bukatuko dugu; prozesuaren hasieran proposatutako ekintzen emaitzak bilduko dira, zeintzuek ikasi eta hobetzen laguntzen duten etorkizunean Gazte On programa hobetzeko helburuarekin.

¿Todavía no conoces el programa Gazte On?

Se trata de un programa del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación que a través de una programación mixta de empleo y formación, facilita la inserción en el mercado de trabajo de personas jóvenes de entre 18 y 23 años. Estos a su vez son usuarios de la estrategia de atención de personas jóvenes de la Dirección General de Inclusión Social, inscritas en Lanbide, Servicio Vasco de Empleo y están empadronados en el Territorio Histórico de Bizkaia.

El 2021 ha comenzado con el itinerario de mantenimiento industrial. La metodología es la habitual del Centro Formativo Otxarkoaga: tras un primer diagnóstico basado en entrevistas individuales y un minucioso seguimiento de los alumnos en sus puestos lectivos, desarrollamos una serie de objetivos tanto individuales como grupales para la correcta resolución de las necesidades de todos estos.

El objetivo es facilitar la inserción laboral de los jóvenes entre 18 y 23 años.

Nos marcamos la meta de insertar laboralmente al menos al 25% del alumnado. La cual estamos seguros que alcanzaremos mediante tres grupos de acciones que realizaremos mientras dure la actividad:

  • Acciones de acompañamiento, orientación integral e intermediación laboral. Están orientadas a la elaboración de un diagnóstico de empleabilidad individualizado con cada persona joven participante. El objetivo es que derive en la realización de actuaciones formativas con las que adquieran las competencias para su capacitación laboral en el sector profesional elegido. Además se manejan herramientas de autoconocimiento y se valora el ajuste del perfil profesional a las tendencias y demandas del mercado de trabajo. Las personas jóvenes también conocen durante la duración de Gazte On, técnicas de búsqueda de empleo y conocimiento de las ofertas de empleo del entorno.
  • Acciones orientadas al aprendizaje de competencias técnicas del sector demandadas por el tejido productivo de Bizkaia, competencias clave relacionadas con la adquisición de la competencia lingüística, matemática y digital y competencias y aptitudes vinculadas a la empleabilidad de la persona joven (habilidades personales, relacionales y organizativas), teniendo en cuenta la perspectiva en igualdad de género entre mujeres y hombres.
  • Acciones para la adquisición de experiencia profesional. Mediante la realización de formación práctica entre 3 y 6 meses en un centro de trabajo que tenga relación con la formación técnica recibida.

Acabaremos con una evaluación final, recogiendo los resultados obtenidos de las acciones propuestas al inicio del proceso, la cual, nos servirá para realizar un aprendizaje y mejorar progresivamente de cara a las siguientes promociones del programa Gazte On.

gazte on-otxarkoaga
gazte on-programa
gazte on-charla
gazte on-insercion